Har du mottatt en oppsigelse fra utleier?

Vi kan hjelpe deg å vurder om oppsigelsen er gyldig. Den skal både være skriftlig og ha en begrunnelse for oppsigelsen, samt opplysninger om din adgang til å protestere. Hvis oppsigelsen er utformet på riktig måte og er gyldig, kan vi bistå deg med å vurdere om du skal protestere på oppsigelsen. Din protest på oppsigelsen må du gi utleier innen en måned, hvis ikke er du pliktig til å flytte ut innen fristen.

Dersom du ønsker å protestere, bør det først tas stilling til om utleier har saklig grunn til oppsigelse. Det er etter husleieloven tre saklig grunner til oppsigelse:
1. hvis utleier (eller noen i hans nærmeste familie) selv skal bruke boligen.
2. hvis leieobjektet skal rives eller bygges om på en slik måte at man ikke kan bo der.
3. leierens mislighold.

Det skal også vurderes om en saklig oppsigelsen likevel fremstår som urimelig. Det er en skjønnsmessig vurdering, som det ikke er lett å gi et klart svar på. Vi kan hjelpe deg å vurdere både dine og utleiers interesser opp mot hverandre. Desto viktigere grunn utleier har for oppsigelsen, jo vanskeligere blir det for leieren å argumentere godt for at oppsigelsen skal settes til side, og motsatt.

Vi kan undersøke om du kvalifiserer til å få dekket dine advokatutgifter under ordningen med fritt rettsråd eller fri sakførsel.