Odelsretten er rettsregler som gir bestemte medlemmer av en slekts rett til å bli eiere av slike eiendommer som loven betegner «odlingsjord». Odlingsjord er en eiendom når den har mer enn 25 dekar dyrket jord, eller mer enn 500 dekar produktiv skogsmark. Når odlingsjord har tilhørt en person i minst 20 år, blir eiendommen undergitt odelsrett og kalles da odelsjord. Odelsloven fra 1974 bestemmer hvilke eiendommer som er odlingsjord, hva som skal til for at odlingsjord blir odelsjord, og har også regler om fremgangsmåten som må følges av den odelsberettigede når det har oppstått adgang til å bruke odelsretten.