Barneverntjenesten plikter å gi hjelp til barn, ungdom og foreldre som trenger det. I noen tilfeller opplever imidlertid private parter at barneverntjenesten går for langt i sin maktutøvelse. Kvalifisert advokatbistand kan derfor være viktig allerede på et tidlig stadium i en rekke barnevernssaker.

Du har krav på fri rettshjelp i alle saker som behandles av nemnd og domstol. Våre erfarne barnevernsadvokater prosederer barnevernssaker i nemnd og domstol i hele landet. Vi hjelper deg med å vurdere om vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt.

Vi bistår blant annet i saker om:

  • Omsorgsovertakelse
  • Samvær etter omsorgsovertakelse
  • Tilbakeføring av barnet
  • Adopsjon som barneverntiltak
  • Akuttvedtak
  • Undersøkelsessak
  • Hjelpetiltak