Barneverntjenesten plikter å gi hjelp til barn, ungdom og foreldre som trenger det. I noen tilfeller opplever imidlertid private parter at barneverntjenesten går for langt i sin maktutøvelse. Kvalifisert advokatbistand kan derfor være viktig allerede på et tidlig stadium i en rekke barnevernssaker. Du har krav på fri rettshjelp i alle saker som behandles av fylkesnemnd og domstol. Våre erfarne barnevernsadvokater prosederer barnevernssaker i fylkesnemnd og domstol i hele landet.

Vi bistår i saker om:

  • Omsorgsovertakelse
  • Samvær etter omsorgsovertakelse
  • Oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse og tilbakeføring av barnet
  • Tvangsplassering av ungdom i institusjon på grunn av alvorlige atferdsvansker
  • Adopsjon som barneverntiltak

Vi hjelper deg også med:

  • Undersøkelsessak
  • Hjelpetiltak
  • Akuttvedtak
  • Flytting av barn som bor i fosterhjem