Har du fått et avslag fra NAV på søknad eller klage? Det kan, for eksempel, gjelde dine viktige økonomiske rettigheter, slik som dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP), godkjenning av yrkesskade, uføretrygd. Det kan også gjelde tilbakebetalingskrav som du fikk fra NAV.

Husk at alle vedtak kan påklages innen fastsatt frist.

Vi i Advokatfirmaet KPU kan bistå med saker knyttet ti folketrygdloven, herunder med klager til NAV og anker til Trygderetten.
Vi kan også skrive utfyllende klage dersom du har skrevet klagen selv, men ønsker å kvalitetssjekke og utdype den. Saken din kan dekkes av fri rettshjelpsordningen, eller vi kan tilby en fast pris.
Vi snakker også russisk og samarbeider med polsktalende tolker.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak!