Sivile krav i straffesaker

Som en fornærmet i en straffesak kan du ha krav på erstatning fra gjerningsmannen. Normalt fremmes slike krav gjennom domstolenes behandling av straffesaken.

I mange voldssaker har fornærmede eller deres etterlatte krav på bistandsadvokat under etterforskningen og under straffesaken for retten, f. eks drap, mishandling i nære relasjoner, brudd på besøksforbud, voldtekt og en rekke øvrige seksuallovbrudd. I disse tilfellene vil det være bistandsadvokaten som fremmer erstatningskravene dine for retten i straffesaken. I sakner uten bistandsadvokat er det aktor som fremmer erstatningskravene for deg.

Den statlige voldserstatningsordningen

I Norge har vi en ordning med erstatning fra Staten til voldsofre. De fleste europeiske land har tilsvarende ordninger. Som klar hovedregel er det ordningen og myndighetene i det landet der voldsforbrytelsene har funnet sted som behandler søknaden om statlig voldserstatning.

Ny lov om voldserstatning fra staten trådte i kraft 01.01.23 og erstatter den tidligere voldsoffererstatningsloven.

Dersom du har fått en dom på erstatning fra gjerningsmannen:
Dersom du har fått en dom på erstatning og ønsker at Staten skal utbetale beløpet, kan du sende et krav om dette til Kontoret for voldsoffererstatning. Saksbehandlingen i disse sakene er enkel og går raskt. Staten overtar det pådømte kravet ditt mot gjerningsmannen og utbetaler beløpet til deg.

Dersom du ikke har fått dom på erstatning fra gjerningsmannen:
Dersom saken er henlagt eller at du av andre grunner ikke har fått dom på erstatning, har du likevel mulighet til å søke om voldserstatning. Det kan du søke om når straffesaken er endelig avgjort. Saksbehandlingen i disse sakene er naturlig nok mer omfattende enn i saker der det søkes om voldserstatning på bakgrunn av en dom på erstatning mot gjerningsmannen. Det henger bl.a. sammen med at det må godtgjøres med klar sannsynlighetsovervekt at søker har vært utsatt for en straffbar voldsforbrytelse. Videre må det sannsynliggjøres at søker er påført et økonomisk tap eller en skade og at tapet eller skaden er forårsaket av voldsforbrytelsen.

Våre erstatningsadvokater

Erstatningssaker kan være kompliserte. Spesialistkompetanse er nødvendig for å vinne frem mot ressurssterke motparter som forsikringsselskaper og offentlig forvaltning. Våre erstatningsadvokater bistår skadelidte over hele landet og har særlig spisskompetanse på personskadeerstatning, herunder voldserstatningssaker.

Vi bistår våre klienter gjennom hele saksgangen med utredning av årsakspørsmål og skadeomfang, utarbeidelse og fremsettelse av erstatningskrav, forhandlinger og eventuelt domstolsbehandling.
Vi vil alltid undersøke om det foreligger muligheter til å få dekket advokatbistand i din sak.

Advokat og partner Henning Brath har skrevet kommentarutgaven til den tidligere voldsoffererstatningsloven på Gyldendal forlag og arbeider nå med en kommentarutgave til den nye voldserstatningsloven. Han har også skrevet kommentarene til voldserstatningsloven på Gyldendal rettsdata og holder en rekke foredrag om ordningen.