Som en fornærmet i en straffesak kan du ha krav på erstatning fra gjerningsmannen. Normalt fremmes slike krav gjennom domstolenes behandling av straffesaken.

Det er likevel ikke et krav om at en straffesak må gå gjennom domstolene for at du kan ha krav erstatning. Du kan til og med ha krav på erstatning selv om straffesaken henlegges. Staten har en erstatningsordning som kalles voldsoffererstatning. Voldsoffererstatningsordningen innebærer at staten kan utbetale erstatning til deg som har lidt en personskade som følge av en straffbar handling. Erstatning kan bli utmålt i form av oppreisningserstatning, ménerstatning, erstatning for tapt arbeidsinntekt, erstatning for forsinket inntreden i arbeidslivet, erstatning for behandlingsutgifter mv. Erstatningssummen kan variere fra noen tusen til flere millioner kroner, avhengig av hvilke tap skaden du er utsatt for har medført.

Våre erstatningsadvokater kan vise til mange års erfaring og meget gode resultater fra et stort antall forhandlinger og rettssaker, men også gode erfaringer med å fremme voldsoffererstatningskrav utenfor rettssaker. Spesialistkompetanse er nødvendig for å vinne frem mot ressurssterke motparter som forsikringsselskaper og offentlig forvaltning. Erfaringene viser at en skadelidt i snitt vil oppnå mellom 50% og 100% høyere utbetaling med bistand fra våre advokater fremfor å føre saken selv. Vi bistår skadelidte over hele landet og er spesialister på nettopp voldsoffererstatning.

Vi bistår våre klienter gjennom hele saksgangen med utredning av årsakspørsmål og skadeomfang, utarbeidelse og fremsettelse av erstatningskrav, forhandlinger og eventuelt domstolsbehandling.

Vi vil alltid undersøke om det foreligger muligheter til å få dekket advokatbistand i din sak. Vi legger vekt på faglig dyktighet, personlig kontakt og gode resultater. Ta kontakt med oss dersom du lurer på om du har krav på voldsoffererstatning.