Hva er et besøksforbud?

Et besøksforbud kan gå ut på å forby en person å oppholde seg et bestemt sted eller å forfølge, besøke eller på annen måte ta kontakt med en annen person.

Ofte innebærer besøksforbudet at enhver form for kontakt er ulovlig. Det er da hverken lov til å ta kontakt med en person direkte, via andre tredjepersoner eller via brev, telefon, sosiale medier og lignende.

Hva er vilkårene for å få besøksforbud?

Vilkårene for når man kan få besøksforbud er regulert i straffeprosessloven § 222a. Det fremgår her at det må være «grunn til å tro» at en person enten vil:

  1. Begå en straffbar handling overfor en annen person
  2. Forfølge en annen person
  3. Krenke den andre sin fredag
  4. Begå ordensforstyrrelser som er særlig belastende for en annen person

Vilkåret «grunn til å tro» innebærer at det må være «en nærliggende og reell risiko» for at personen vil begå en av handlingene som er nevnt. Om vilkåret er oppfylt vurderer man blant annet ut fra tidligere handlinger, trusler eller andre særlige forhold som tyder på at det er fare for overgrep.

Hvor lenge varer et besøksforbud?

Et besøksforbud skal gjelde for en bestemt tid av gangen. Dette kan for eksempel være 3, 6 eller 12 måneder.

Når besøksforbudet nærmer seg slutten, er det mulig å be om forlenget besøksforbud. Påtalemyndigheten vil da vurdere om vilkårene for besøksforbud fremdeles er oppfylt, og vil i så fall kunne beslutte et nytt besøksforbud.

Hvordan ber man om besøksforbud?

Det er påtalemyndigheten som i første omgang kan gi besøksforbud, og som oftest er dette politiadvokaten som er en del av påtalemyndigheten i politiet.

Ofte ber man om besøksforbud i forbindelse med at man er fornærmet i en straffesak eller dersom man samtidig ønsker å anmelde personen for en straffbar handling. Det er også mulig å be om besøksforbud uten å anmelde, men

Avslag på besøksforbud eller uenig i et besøksforbud?

Både den som får besøksforbud, og den som har bedt om besøksforbud, men ikke fått det, har muligheten til å bringe politiets avgjørelse inn for domstolen. Domstolen vil da gjennomføre en rettslig overprøving av politiets vurdering og avgjøre om det skal være besøksforbud eller ikke.

I saker som gjelder mulig mishandling i nære relasjoner eller besøksforbud i eget hjem, har både den som forbudet skal beskytte (ofte fornærmede) og den som er ilagt besøksforbudet rett til advokat ved tingrettens behandling av besøksforbudet.

Brudd på besøksforbud

Et brudd på besøksforbud er straffbart i seg selv, og kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Ved brudd på besøksforbud har du krav på bistandsadvokat under etterforskningen av saken.

***

Ta kontakt med en av våre advokater dersom du har noen spørsmål.