VÅR KOMPETANSE

Hos oss finner du engasjerte og dyktige advokater som er opptatt av å gi deg den beste bistand til konkurransedyktige priser. Vi legger stor vekt på service, effektivitet og seriøsitet. Hos oss vil du oppleve at din sak er viktig.

Våre klienter er privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og foreninger.

Alle advokater i KPU er medlemmer av Den Norske Advokatforening.

Arbeidsrett

Advokatene i KPU bistår privatpersoner, bedrifter, arbeidsgiverorganisasjoner og fagforeninger i arbeidsrettslige spørsmål. Vårt hovedfokus er å løse konflikter ved å finne de gode løsningene gjennom forebyggende tiltak og forhandlinger, men bistår også i utstrakt grad med gjennomføring av rettslige prosesser.

Arbeidsavtale
Arbeidsavtalen skal skape klarhet i en rekke spørsmål av betydning for både arbeidstaker og arbeidsgiver. En god arbeidsavtale skaper forutsigbarhet og kan forhindre unødvendige tvister. Det anbefales derfor å ta kontakt med advokat når en slik avtale skal utformes.

En arbeidsavtale skal inngås skriftlig og senest innen en måned etter arbeidsforholdets begynnelse. Arbeidsgiver skal utforme et forslag til avtale som arbeidstager skal få vurdere før signering. Arbeidstager har i denne prosessen rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller advokat.

Dersom det ikke foreligger en skriftlig avtale vil dette for det første være uheldig da unødvendige konflikter erfaringsmessig vil oppstå. Mangel på skriftlig avtale vil ved en tvist brukes mot arbeidsgiver da arbeidsgiver vil få bevisbyrden for avtalens innhold.

Arbeidsmiljøloven inneholder bestemmelser om hva som skal fastsettes i arbeidsavtalen.

Oppsigelse, avskjed og permittering
Enhver oppsigelse må i henhold til Arbeidsmiljøloven bygge på et saklig grunnlag. Dette grunnlaget kan gjelde forhold på både arbeidsgivers- og arbeidstagers side. Vurderingene av om en oppsigelse bygger på saklig grunnlag er ofte svært sammensatt hvor spørsmål om forholdets alvorlighet, skyldgrad og partenes behov må vektes i forhold til hverandre. En oppsigelsessak vil ha alvorlige konsekvenser for partene og advokatbistand vil ofte være nødvendig for å løse saken i minnelighet, eller for å få en endelig avklaring i domstolene. Man sier gjerne at man for å vinne en sak i domstolene ikke bare må ha rett, man må også vinne rett. Det er derfor viktig å ha en advokat som behersker både arbeidsrett og prosedyre.

Dersom det foreligger usaklig oppsigelse kan man kreve erstatning for det tap tvisten har medført. Dette vil normalt gjelde utgifter og inntektstap, men også ikke-økonomisk tap kan kreves i særlige tilfeller.

Når tvist oppstår er det viktig å være oppmerksom på at det gjelder formkrav ved oppsigelse for at denne skal få rettslig virkning. Det gjelder videre ulike frister knyttet til utenomrettslig prosess og ved saksanlegg for domstolene.

Ved avskjed opphører arbeidsforholdet med umiddelbar virkning. Avskjed er en streng reaksjonsform og er forbeholdt særlige tilfeller der arbeidstakers forhold er graverende. I henhold til arbeidsmiljøloven må arbeidstager må ha gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd, eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Hvis et behov for å redusere bemanningen fremstår som forbigående, bør permittering vurderes som alternativ til oppsigelse på grunn av arbeidsgivers forhold.

Sluttpakker
Kjernen i en sluttpakke vil normalt være sluttvederlag, og innebærer en kompensasjon i form av pengeutbetaling uten sammenheng med arbeidstagers ytelse gjennom videre arbeidsinnsats. Sluttpakke vil imidlertid også kunne innebære avtale om andre ytelser som eksempelvis fortsettelse av frynsegoder, jobbsøkerkurs eller annet. En sluttpakke fremforhandles gjerne som ledd i en minnelig avvikling av arbeidsforholdet, men kan også ha sitt utspring i tariffavtale. Sluttvederlagets størrelse vil kunne variere sterkt og begge parter vil ha nytte av advokatbistand i slike forhandlinger.

Arbeidsleie
Arbeidsutleie er leie av arbeidstakere fra en arbeidsgiver (utleier) til en oppdragsgiver (innleier) der den innleide er underlagt innleierens ledelse. I tråd med EUs vikarbyrådirektiv inneholder arbeidsmiljøloven likebehandlingsregler for arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår ved arbeidsinnleie fra bemanningsforetak. Men det er også en rekke andre regler som innleieren og utleieren må følge ved arbeidsutleie, og viktige elementer man derfor bør regulere i avtale mellom partene og med arbeidstakeren i det karakteristiske trepartsforholdet mellom innleier, utleier og arbeidstaker ved arbeidsleie.

Lønn, arbeidstid, midlertidige ansettelser, virksomhetsoverdragelse og andre spørsmål
På arbeidslivets område finnes det omfattende lovregulering knyttet til områder som lønn, arbeidstid, midlertidige ansettelser, virksomhetsoverdragelser og annet. I tillegg til loven reguleres disse forhold også av arbeidsavtaler og tariffavtaler. Ta kontakt med en av våre erfarne advokater dersom du har spørsmål til dette.

Arv, testament og skifte

Store verdier overføres årlig i form av arv eller gaver og fordeling av arv kan ofte by på vanskelige spørsmål av både faktisk og juridisk karakter. I tillegg til de juridiske spørsmålene kan det være følelsesmessige utfordringer knyttet både til avtaler om arv og til gjennomføringen av arveoppgjør.

Advokatene i KPU tilbyr løsningsorientert rådgivning og bistand både ved arveplanlegging, generasjonsskifte, opprettelse av testament og gjennomføring av dødsboskifte og tvister knyttet til dette.

Vårt mål å bidra til valg av gode løsninger som ivaretar partenes ønsker og samtidig er bygget på god kunnskap og forståelse for de problemstillingene som oppdraget reiser. Der minnelig løsning ikke er mulig bistår vi med å tilrettelegge og gjennomføre tvisten i rettsapparatet. Vi er opptatt av at det skal skje på en engasjert, men likevel nøktern og konfliktdempende måte.

Selskap og foretak

Vi yter rådgivning ved valg av selskapsform og hjelper deg med det praktiske knyttet til registrering av selskap, andre typer foretak, stiftelser m.v. Området omfatter bl.a. aksjelovene, borettslagsloven, boligbyggelagsloven, lov om stiftelser og selskapsloven.

For selskaper bistår vi bl.a. ved utforming og gjennomføring av selskapsbeslutninger samt avtaler og tvisteløsning mellom eierne. Vi kan bistå ved vedtak knyttet til den daglige drift, organisering, fullmaktsforhold m.v, eller gjennomføring av mer ekstraordinære beslutninger som omdanning, generasjonsskifte, emisjoner, fusjoner, utforming av opsjonsprogram, nedbemanning m.v.

Organisasjoner som idrettslag og foreninger har ofte andre rettslige utfordringer, noe som krever juridisk kompetanse innen disse spesielle feltene.

Stiftelser og foreninger

Stiftelser er definert som en organisasjon som eier seg selv, og som er etablert ved at det gjennom testament eller en annen gavedisposisjon er stilt et beløp til disposisjon for et bestemt formål. Stiftelser er svært ulike, alt fra mindre legater til store næringsdrivende organisasjoner. Stiftelsesformen er regulert gjennom stiftelsesloven.

Foreningsretten omhandler ulovfestede regler som gjelder en lang rekke ulike foreninger fra idrettslag til fagforeninger. Selv om de fleste foreninger har vedtekter gir disse ikke alltid svar på alle spørsmål og det kan derfor bli behov for juridisk rådgivning.

I Advokatfirmaet KPU har vi advokater som har lang erfaring med stiftelser og foreninger og som kan bistå med nødvendig juridisk rådgivning.

Les mer om stiftelser på advokat Brath sin side: https://advokatbrath.no/

Skatt og MVA

Vi har kompetanse innen norsk og internasjonal skatterett, herunder merverdiavgift og toll – og særavgifter.

Vi gir råd og bistår ved gjennomføring av transaksjoner mht. skatte og avgiftsmessige forhold.

Vi bistår skattebetalere, både personlige, selskaper og foreninger, overfor skatte – og avgiftsmyndighetene ved bokettersyn, klagesaker og prøving av vedtak (tvistesaker) for domstolene.

Bygg og entrepriserett

Våre eiendomsadvokater har langvarig og bred erfaring innenfor eiendomsbransjen. Vi bistår private og næringslivsaktører. Kunnskapen anvendes til beste for våre kunder.

Vi ønsker å bistå slik at konflikter og tap unngås. Deltakelse i kontraktsfasen gir normalt de beste resultater, men vi bistår også i tvisteløsning, i og utenfor domstolene. Vi er opptatt av å forvalte juridisk kompetanse med fokus på et kommersielt resultat. Vi er opptatt av å skape løsninger som gir verdi for deg.

Flere av våre advokater har lang erfaring med byggekontrakter, kjøpekontrakter og næringsleieavtaler. Vi har de siste årene også bistått både små og store leietakere så vel som utleiere.

Vi bistår særlig med:
– Utforming av entreprisekontrakter
– Forhandling og utforming av næringsleiekontrakter
– Tvisteløsning i byggesaker og leieforhold
– Offentligrettslige forhold
– Seksjonering av sameier og etablering av borettslag
– Utarbeidelse av kjøps-/salgskontrakter – ny og brukt bolig
– Oppgjørsforretninger (megleroppdrag)
– Avgiftshåndtering (mva, skatt og dokumentavgift)

Fast eiendom

Våre eiendomsadvokater har langvarig og bred erfaring innenfor eiendomsbransjen. Vi bistår private og næringslivsaktører. Kunnskapen anvendes til beste for våre klienter.

Vi ønsker å bistå slik at konflikter og tap unngås. Deltakelse i kontraktsfasen gir normalt de beste resultater, men vi bistår også i tvisteløsning, i og utenfor domstolene.
Vi er opptatt av å forvalte juridisk kompetanse med fokus på et kommersielt resultat. Vi er opptatt av å skape løsninger som gir verdi for deg.

Flere av våre advokater har lang erfaring med byggekontrakter, kjøpekontrakter, næringsleieavtaler, tomtefeste og nabokrangler.

Vi bistår særlig med:
– Forhandling og utforming av næringsleiekontrakter
– Mangelsvurdering ved kjøp av brukt og ny bolig
– Tvisteløsning i byggesaker og leieforhold, herunder forisnket levering av nybygg
– Nabokrangler
– Offentligrettslige forhold
– Seksjonering av sameier og etablering av borettslag
– Utarbeidelse av kjøps-/salgskontrakter – ny og brukt bolig
– Oppgjørsforretninger (megleroppdrag)
– Avgiftshåndtering (mva, skatt og dokumentavgift)

Ekspropriasjon

Samfunnsutviklingen medfører ofte at private eiendommer helt eller delvis blir regulert til offentlige formål som veier, skoler eller andre offentlige bygg. Det offentlige kan gjennomføre ekspropriasjon av din eiendom dersom det ikke inngås frivillig avtale.

Ekspropriasjon foreligger når eiendomsrett til fast eiendom, herunder bygninger eller annet som har fast tilknytning til slik eiendom, blir ervervet ved tvang mot erstatning etter skjønn, eller når bruksrett, servitutt eller annen rett til, i eller over fast eiendom blir ervervet, endret, overført eller avløst ved tvang mot erstatning etter skjønn.

Grunnlovens § 105 påbyr at staten skal betale full erstatning ved tvangsavståelse av eiendom. Det samme gjelder ved avståelser til fordel for kommuner og private.

I Norge har vi forskjellig regelsett som omhandler ekspropriasjon. Det kan nevnes reglene i plan- og bygningsloven og Oreigningsloven som noen av de mest praktiske.

Hva som menes med full erstatning kan være et vanskelig spørsmål og vil blant annet avhenge av hvilke rettsregler som kommer til anvendelse og forholdene i den enkelte sak.

I hvilken grad det kan være snakk om erstatning for de såkalte rådighetsbegrensninger er ofte omdiskuterte spørsmål med stor betydning for den det gjelder. Hvis kommunen for eksempel vil gripe inn og regulere rådigheten i området hvor du bor eller har hytte, kan det få stor betydning for deg.

Den som kommer i kontakt med slike spørsmål må vite mer enn at Grunnloven fastslår «fuld Erstatning». Våre advokater har inngående kunnskap om lovgivning og den omfattende rettspraksis på området og kan bistå deg slik at du får den erstatningen du har krav på.

Husleieforhold

Har du mottatt en oppsigelse fra utleier?

Vi kan hjelpe deg å vurder om oppsigelsen er gyldig. Den skal både være skriftlig og ha en begrunnelse for oppsigelsen, samt opplysninger om din adgang til å protestere. Hvis oppsigelsen er utformet på riktig måte og er gyldig, kan vi bistå deg med å vurdere om du skal protestere på oppsigelsen. Din protest på oppsigelsen må du gi utleier innen en måned, hvis ikke er du pliktig til å flytte ut innen fristen.

Dersom du ønsker å protestere, bør det først tas stilling til om utleier har saklig grunn til oppsigelse. Det er etter husleieloven tre saklig grunner til oppsigelse:
1. hvis utleier (eller noen i hans nærmeste familie) selv skal bruke boligen.
2. hvis leieobjektet skal rives eller bygges om på en slik måte at man ikke kan bo der.
3. leierens mislighold.

Det skal også vurderes om en saklig oppsigelsen likevel fremstår som urimelig. Det er en skjønnsmessig vurdering, som det ikke er lett å gi et klart svar på. Vi kan hjelpe deg å vurdere både dine og utleiers interesser opp mot hverandre. Desto viktigere grunn utleier har for oppsigelsen, jo vanskeligere blir det for leieren å argumentere godt for at oppsigelsen skal settes til side, og motsatt.

Vi kan undersøke om du kvalifiserer til å få dekket dine advokatutgifter under ordningen med fritt rettsråd eller fri sakførsel.

Familie – og barnerett

De fleste foreldre som går fra hverandre kommer til enighet vedrørende barna. Og ingenting er bedre enn at foreldrene selv kan klare å bli enige om gode løsninger til barnas beste.

Uansett om man er enige i alle spørsmål eller ikke er det obligatorisk med mekling ved et familiekontor for alle foreldre med barn under 16 år. Mekling er pålagt både med hjemmel i ekteskapsloven og barneloven. Mekling er nødvendig blant annet for å få utvidet barnetrygd.

En mekler vil kunne være til mer eller mindre god hjelp med å lage en avtale om hvor barnet skal bo fast, om samvær og foreldreansvar, men meklerne vil ofte i begrenset grad kjenne til de mange juridiske spørsmålene som reiser seg, som kan være knyttet til både barneloven og andre temaer, slik som trygd, barnetrygd, barnebidrag, skattespørsmål osv. Her har våre advokater ekspertise.

Vi forsøker først og fremst å få forhandlet frem gode avtaler mellom foreldrene.

I noen tilfeller er det nødvendig å bringe saken inn for domstolen til avgjørelse, og vi har også omfattende erfaring med prosedyre i slike saker.

Samboerskap, ekteskap og skifte

Etablering av samlivsforhold, enten det gjelder inngåelse av ekteskap, (mellom mann og kvinne eller par av samme kjønn) eller samboerforhold får som regel stor økonomisk betydning partene i mellom. Ikke alle er seg dette like bevisst. Tillitsforholdet mellom dem, og troen på at forholdet vil vare, fører ofte til valg av løsninger som fremtrer som gunstig for paret som par, uten tanke på de økonomiske konsekvenser av disse valg for den enkelte av dem.

For ektefeller er deres økonomiske forhold – både under ekteskapet og dersom de skulle velge å gå fra hverandre – i hovedsak regulert i ekteskapsloven. Allikevel vil det ofte være behov for å inngå særskilt avtale (i ektepakts form) om særeie eller om skjevdeling av eiendeler/verdier den ene måtte bringe med seg inn i ekteskapet eller motta som arv eller gave fra andre enn ektefellen.

Selv om partene har fullstendig felleseie, fører heller ikke det til at de blir med-/sameiere i alt de eier ved ekteskapets inngåelse eller senere anskaffer under ekteskapet. Eier-skapet til den enkelte eiendel/gjenstand avgjøres fortsatt ut fra hvem av dem som har bidratt økonomisk eller på annen måte til anskaffelsen.

Felleseie betyr bare at de verdier som er skapt under ekteskapet, ved det økonomiske oppgjøret – etter opphør av ekteskapet i levende live (separasjon/skilsmisse) eller ved død – som hovedregel skal likedeles. For særeie-og/eller skjevdelingsmidler, som i utgangspunktet faller utenfor likedelingen, oppstår ikke sjelden uenighet om hvilke verdier/eiendeler dette egentlig gjelder. Dette skyldes at det bare er midler av denne karakter, som fortsatt er i behold ved ekteskapet opphør, som kan holdes utenfor likedelingen. Om den enes rett til å utta sin skjevdelings-/særeieformue uten deling, kan settes til side, helt eller delvis, fordi dette vil kunne føre til et åpenbart urimelig resultat for den andre, er heller ingen uvanlig problemstilling.

En annen variant er de tilfelle der den ene av ektefellene, ved bruk av inntekter som er likedelingsmidler, har forøket sin særeieformue, noe som vil kunne danne grunnlag for et vederlagskrav fra den endre ektefellen. Ved skifteopp-gjøret oppstår heller ikke så sjelden spørsmål om hvem av partene som skal få rett til å overta på skiftet den enkelte eiendel/gjenstand (f.eks. den felles bolig, hytta, båten, etc.), muligheten for å få tilkjent underholdsbidrag fra den annen part for tiden etter ekteskapets/samlivets opphør, samt den enes rett til andel av den annens opptjente pensjonsrettigheter m.v.

For samboere er den rettslige reguleringen vesentlig dårligere. I hovedsak gjelder bare hus-standsfellesskapsloven, som igjen er begrenset til kun å gjelde for samboere som ved sam-livets opphør, har bodd sammen i minst 2 år, eller som har, har hatt eller venter barn sammen. Loven, foreskriver ingen økonomiske fordelingsprinsipper mellom samboerne, bortsett fra retten til å kunne overta den felles bolig, samt vanlig innbo og løsøre på skifteoppgjøret mot å løse ut den annen dennes eierandel. Også sameieloven kan være anvendelig, men loven forutsetter enighet mellom partene om at sameie er etablert i den aktuelle eiendel/gjenstand, hvilket igjen oftest beror på avtale mellom dem.

Behovet for samboere til ved særskilt avtale å regulere deres økonomiske mellomværende – både under ekteskapet og dersom de skulle velge å gå fra hverandre – er derfor av særlig stor betydning. For sikre bevis for hva som måtte være avtalt, bør avtalen opprettes skriftlig. Ved avgjørelse av tvister etter husstandsfellesskapsloven, (i den utstrekning loven kommer til anvendelse) skal partenes eventuelle samboeravtale tillegges vekt.

Nødvendigheten av særskilt avtale mellom sameierne melder seg med særlig styrke ved kjøp av felles bolig eller der den ene flytter inn i den annens bolig. Finansiering av boligen og den faktiske betjening av evt. felles lån, fordeling av løpende utgifter til det felles underhold etc., er momenter av sentral betydning for om boligen skal/bør være den enkeltes eneeie eller ligge i sameie mellompartene, samt ved fastleggingen av partenes respektive eierandeler til boligen.

Gjennom rettspraksis og juridisk teori har det imidlertid utviklet seg visse retningslinjer for stiftelse av medeierskap i bl.a. bolig til felles bruk, uten særskilt avtale mellom partene. Å vinne fram med krav om eierskap evt. vederlagskrav for utøvet innsats i hjemmet og/eller i kombinasjon med direkte eller indirekte økonomiske tilskudd til anskaffelsen, er derfor mulig. Men i valget mellom å inngå en forhåndsavtale eller satse på en ressurskrevende, langdryg og en noe usikker sjanse til å nå fram i tvist for domstolene, er selvsagt det førstnevnte alternativ langt å foretrekke.

I tillegg vil en samlivsavtale også kunne reguler andre forhold av økono-misk betydning under samlivet, så som opprettelse av eierfortegnelse over hvem av partene som eier hvilke eiendeler/gjenstander, eierforhold til løpende inntekter, råderett og bruk av hverandres eiendeler, partenes evt. rett til å forplikte den annen økonomisk, deres gjensidige økonomiske underholdsplikt ved fødsel, permisjoner for pass av felles barn etc., samt en mer detaljert regulering av hvordan man bør forholde seg til sameiegjenstander i tiden fra samlivsbrudd til avsluttet skifteoppgjør.

Som det fremgår av ovennevnte vil det ved brudd i samlivet kunne oppstå en rekke praktiske og vanskelige juridiske spørsmål. Selv om langt de fleste evner å forestå oppgjøret uten hjelp fra advokater, vil det for mange være nødvendig med juridisk hjelp – og da er det viktig å søke advokathjelp uten å vente for lenge.

Enten det gjelder bistand i forbindelse med opprettelse av ektepakt mellom ektefeller, inngåelse av samboeravtaler, eller tvister ved samlivsbrudd, er vårt mål å bidra til valg av gode løsninger som ivaretar partenes ønsker, og som samtidig er bygget på god kunnskap og forståelse for de problemstillingene som oppdraget reiser.

Barnevern

Barneverntjenesten plikter å gi hjelp til barn, ungdom og foreldre som trenger det. I noen tilfeller opplever imidlertid private parter at barneverntjenesten går for langt i sin maktutøvelse. Kvalifisert advokatbistand kan derfor være viktig allerede på et tidlig stadium i en rekke barnevernssaker. Du har krav på fri rettshjelp i alle saker som behandles av fylkesnemnd og domstol. Våre erfarne barnevernsadvokater prosederer barnevernssaker i fylkesnemnd og domstol i hele landet.

Vi bistår i saker om:

– Omsorgsovertakelse
– Samvær etter omsorgsovertakelse
– Oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse og tilbakeføring av barnet
– Tvangsplassering av ungdom i institusjon på grunn av alvorlige atferdsvansker
– Adopsjon som barneverntiltak

– Vi hjelper deg også med:

– Undersøkelsessak
– Hjelpetiltak
– Akuttvedtak
– Flytting av barn som bor i fosterhjem

Innvandring, asyl og statsborgerskap

Utlendingsrett er ett av våre spesialfelt, hvor vi har lang og bred kompetanse innen asyl- og flyktningrett, arbeids- og oppholdstillatelser, utvisning, besøksvisum og statsborgerskap.

Flere av våre advokater er tilknyttet UDIs advokatvaktordning for asylsaker og har tidligere arbeidet i utlendingsforvaltningen, bl.a. utlendingsnemnda.

Vi bistår personer som ønsker oppholdstillatelse i Norge, familiemedlemmer som ønsker familiegjenforening, personer som gjerne vil besøke Norge for kortere eller lengre tid og bedrifter som har behov for å hente arbeidskraft fra utlandet.

Utlendingsloven har kompliserte regler, og det vil derfor ofte være nødvendig med advokathjelp. Vi fører saker både i utlendingsnemnda og for domstolene.

I noen utlendingssaker gis det fri rettshjelp. Det gjelder bl.a. der det er gitt avslag på søknad om beskyttelse (asyl), der det er varslet eller fattet vedtak om tilbakekall av en oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap og der det vurderes utvisning på grunn av brudd på utlendingsloven.

Vi anbefaler at du så tidlig som mulig i prosessen tar kontakt med advokat.

Voldsoffererstatning

Våre erstatningsadvokater kan vise til mange års erfaring og meget gode resultater fra et stort antall forhandlinger og rettssaker.
Spesialistkompetanse er nødvendig for å vinne frem mot ressurssterke motparter som forsikringsselskaper og offentlig forvaltning. Erfaringene viser at en skadelidt i snitt vil oppnå mellom 50% og 100% høyere utbetaling med bistand fra våre advokater fremfor å føre saken selv. Vi bistår skadelidte over hele landet og er spesialister på: Voldsoffererstatning
Vi bistår våre klienter gjennom hele saksgangen med utredning av årsakspørsmål og skadeomfang, utarbeidelse og fremsettelse av erstatningskrav, forhandlinger og eventuelt domstolsbehandling.
Vi vil alltid undersøke om det foreligger muligheter til å få dekket advokatbistand i din sak.
Vi legger vekt på faglig dyktighet, personlig kontakt og gode resultater.

Bistandsadvokat

Som bistandsadvokater hjelper vi mennesker som på ulike måter befinner seg i kriser og trenger juridisk hjelp, samt annen hjelp som naturlig er nødvendig som følge av den krisesituasjonen man er i. Dette er typisk tilfelle hvor personer er utsatt for seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, menneskehandel, tvangsarbeid, alvorlige voldsforbrytelser, etterlatte – for å nevne noen.

Det er viktig å merke seg at ikke alle typer krenkelser gir en person rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige. Reglene for dette finnes i straffeprosessloven kapittel 9a. Politiet skal informere deg om din rett til å få oppnevnt en bistandsadvokat betalt av det offentlige.

I tillegg kan overgrepsmottak, krisesenter mv. gi deg nyttig informasjon. Dersom du ikke har fått slik informasjon eller er usikker på om du kan ha slike rettigheter bør du kontakte advokat for nærmere vurdering av forholdet. Advokaten vil i så fall hjelpe deg videre.

En bistandsadvokat vil bistå deg gjennom hele saksgangen; fra vurdering av anmeldelse, delta i avhør, sørge for at du får informasjon om og innsyn i saken mens den etterforskes, samt bistå deg i en eventuell rettssak. Bistandsadvokaten hjelper deg også med eventuelle erstatningskrav.

Forsvarer

Alle har rett til å la seg bistå av en forsvarer dersom man er siktet for en straffbar handling. Man velger selv hvem man vil ha som forsvarer, og man kan fritt bytte forsvarer underveis dersom man ønsker det. Også en person som er mistenkt for en straffbar handling har rett til å la seg bistå av en forsvarer, for eksempel under avhør. Politiet skal informere vedkommende om dette.

Det er imidlertid ikke slik at alle stadier i en sak eller alle straffbare handlinger gir rett til forsvarer betalt av det offentlige.
Er man for eksempel siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand har man ikke rett til forsvarer betalt av det offentlige med mindre det er snakk om å idømme en straff på fengsel i mer enn 6 måneder.

Når man ikke har rett på forsvarer betalt av det offentlige velger noen likevel å la seg bistå av advokat. Dette må man da betale selv.

Politiet skal opplyse om hvilke rettigheter man har når det gjelder forsvarer. Dersom du er usikker på dine rettigheter bør du ta kontakt med en advokat som arbeider med slike saker.

Kontraktsrett

Når vi bistår klienter med å inngå kontrakter, er det viktig å analysere klientens behov og å sørge for at behovene ivaretas i forhandlinger og utforming av den endelige avtalen.

En god avtale skal bl.a. presist angi partenes rettigheter og forpliktelser, den skal være konsistent og den skal beskrive virkningen av unormal utvikling av avtaleforholdet. Alle våre advokater har betydelig erfaring i kontraktsutforming innen sine fagområder. Høy kompetanse innen spesialiserte fagområder har stor overføringsverdi når man skal bistå ved kontraktsutforming på andre områder.

Bistand og rådgiving til artister, musikere og forfattere

Vi er en ny og moderne kulturformidler.

Vi fungerer som innholdsleverandør til næringslivet gjennom bl.a. å formidle artister, mediepersonligheter, skuespillere, forfattere og andre innen kultursektoren. Samtidig ivaretar vi deres juridiske interesser.

Dette inkluderer avtaleinngåelser, kontraktsforhandlinger, ivaretakelse av opphavsrettslige rettigheter, varemerkeregistrering, fakturering og innkreving mv. Flere av de mest fremtredende navn innen foredrag, underholdning og film bookes per i dag gjennom oss.

Av de vi representerer/formidler kan vi nevne Anders Baasmo Christiansen, Fredrik Skavlan, Jan Thomas og Niklas Källner. Vi er et alternativ til de tradisjonelle management som har vært mye brukt innen kultursektoren i Norge.

Opphavsrett

Opphavsrett er den rett en forfatter eller skapende kunstner har til sine åndsverk. I Norge reguleres opphavsretten først og fremst av lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 (åndsverkloven).

Som åndsverk ansees frembringelser på det litterære, vitenskapelige eller kunstneriske område (herunder også fotokunsten), som fremtrer som resultat av individuell, skapende åndsinnsats fra opphavsmannens side. Datamaskinprogrammer omfattes av opphavsrett når nærmere vilkår er oppfylt.

Opphavsmannen har enerett til å fremstille eksemplarer av verket og til å gjøre det tilgjengelig for allmennheten, dvs. å spre eller vise eksemplar av verket utenfor det private område, eller å fremføre verket offentlig enten dette skjer direkte for publikum på stedet eller ved overføring, så som ved kringkasting eller ved at verket legges ut på Internett.

Ikke bare norske verk er gjenstand for opphavsrett, men alle verk som har krav på vern etter Bernkonvensjonen, Verdenskonvensjonen om opphavsrett eller TRIPS-avtalen.